AIS D 1 2   04.03.1981, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AIS D16 31   27.10.1979, Cringila (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AIS D35 41   01.06.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AIS D35 43   08.06.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AIS D35 43   13.07.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 350 class 350   12.12.1977, Adelaide (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 4-6-2 621   25.04.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 4-8-4 520   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 500   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 503   11.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 506   10.04.1982, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 513   12.04.1982, Adelaide (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 515   11.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 524   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 525   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 528   22.09.1986, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 500 class 532   10.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 602   29.09.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 602   29.09.1986, Cockburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 602   29.09.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 604   25.07.1982, Peterborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 605   10.12.1977, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 600 class 606   03.04.1976, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 700   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 700   25.07.1982, Peterborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 701    (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 701   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 701   24.12.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 704   10.11.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 700 class 705   01.06.1980, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 800   13.04.1982, Adelaide-Gilman Yard (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 803   13.04.1982, Adelaide Gilman Yard (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 804   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 805   12.12.1977, Adelaide-Birkenhead (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 806   13.04.1982, Adelaide-Gilman Yard (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 807   06.11.1978, Birkenhead (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 800 class 809   13.04.1982, Adelaide-Gilman Yard (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 830   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 830   12.08.1979, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 839   21.09.1986, Tailem Bend (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 840   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 842   24.12.1976, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 846   12.12.1977, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 846   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 847   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 848   20.11.1977, Cootamundra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 851   23.09.1986, Port Lincoln (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 859   03.04.1976, Peterborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 863   09.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 863   09.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 869   03.04.1976, MacDonald Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 830 class 869   03.04.1976, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 901   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 902   11.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 904   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 905   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 905   09.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 906   05.02.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 906   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 907   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 909   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 900 class 909   25.12.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 931   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 932   24.12.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 934   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 937   12.04.1982, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 938   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 939   12.12.1977, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 944   11.06.1978, Adelaide (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 944   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 944   24.12.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 945   04.11.1978, Serviceton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 946   04.11.1978, Bordertown (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 946   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 946   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 946   06.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 946   12.04.1982, Adelaide (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 947   04.11.1978, Serviceton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 949   12.04.1982, Adelaide Outer Harbor (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 950   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 950   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 951   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 952   04.11.1978, Serviceton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 952   04.11.1978, Serviceton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 955    (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 955   10.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 956   24.12.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 962   05.11.1978, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN 930 class 964   11.08.1979, Angaston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN AL 18   26.11.1986, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN AL 19   26.11.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN AL 20   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN AL 23   10.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN AL 25   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN Bluebird 252   12.04.1982, Adelaide-Goodwood (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN Bluebird 254   10.08.1979, Moonta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN Bluebird 281   15.05.1976, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN CL 4   29.12.1978, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN CL 7   10.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN CL 10   07.02.1978, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN CL 10   25.07.1982, Spencer Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN DE 91   22.11.1986, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 1   25.07.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 2   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 2   10.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 7   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 7   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 8   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 8   24.07.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 10   25.07.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 16   27.09.1986, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 25   27.12.1978, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 35   10.11.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 35   10.11.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 38   27.09.1986, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 39   10.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 40   26.09.1986, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN GM 42   09.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN NJ 2   23.09.1986, Penong Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN NT 66   07.12.1977, Alice Springs (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN NT 76   10.04.1982, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN NT 76   10.1983, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN Redhen 345   15.05.1976, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN Redhen 401   15.05.1976, Mile End (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

AN V 9   18.11.1984, Menzies Creek (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

ARG Q 309   28.07.2005, Forrestfield, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ASR 600 class 603   21.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ASR CLP 8   20.07.2006, Cooks River, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

ASR CLP 9   20.07.2006, Cooks River, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP 32 class 33   06.10.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 32 class 33   06.10.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 32 class 34   31.03.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 32 class 36   18.08.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 32 class 36   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 40   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 40   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 41   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 42   25.06.1981, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 43   19.04.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 43   29.08.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 44   06.10.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 44   21.01.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 45   18.08.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 46   25.06.1981, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 47   06.12.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 48   18.08.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 48   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 50   29.08.1982, North Mayfield (Newcastle) (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 53   30.10.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 54   06.12.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP 37 class 54   06.12.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP AC6000CW 6070   01.08.2005, Walla Walla, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP AC6000CW 6071   29.07.2005, Weeli, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP AC6000CW 6071   29.07.2005, Weeli, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP AC6000CW 6074   07.2005, Garden (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP AC6000CW 6074   30.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP AC6000CW 6075   29.07.2005, Garden, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM39-8 5631   30.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM39-8 5633   30.07.2005, Boodarie, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM40-8 5646   07.2005, Boodarie, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM40-8M 5634   30.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM40-8M 5643   31.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM40-8M 5654   30.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP CM40-8MEFI 5666   01.08.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP DE 01   26.09.1986, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 02   25.09.1986, Proper Bay (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 02   25.09.1986, Coffin Bay (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 05   24.04.1978, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 06   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 06   24.04.1978, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 07   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 07   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 07   26.09.1986, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 10   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DE 10   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 1   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 2   02.12.1977, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 2   24.04.1978, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 3   24.04.1978, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 3   26.09.1986, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 3   26.09.1986, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP DH 4   24.09.1978, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

BHP SD40E 3078   01.08.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

BHP SD40E 3092   31.07.2005, Port Hedland, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CA GT26C R1.002   10.11.1980, Weipa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CA NW2 R1.003   10.11.1980, Weipa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CA NW2 R1.003   10.11.1980, Weipa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CA NW2 R1.003   10.11.1980, Weipa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CFCLA DL500B 4477   19.07.2005, Braemar, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA DL500B 4477   23.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA EL 53   20.07.2005, Botamy, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA GL 110   20.07.2005, Botamy, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA HL 203   21.07.2005, Sandown, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA KL 82   20.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CFCLA T 377   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CR CB 2   27.03.1975, Whyalla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR CL 1   10.12.1977, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR CL 2   24.07.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR CL 6   10.12.1977, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR CL 17   26.09.1986, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 2   23.04.1978, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 12   30.10.1977, Parkes (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 29   30.10.1977, Parkes (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 36   21.07.2005, Yennora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

CR GM 37   03.12.1977, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 38   27.12.1978, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 41   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 43   09.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 43   09.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 44   09.04.1982, Stirling North (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 46   25.07.1982, Spencer Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 46   25.07.1982, Spencer Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR GM 47   24.07.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NB 30   10.04.1982, Quorn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NB 30   25.07.1982, Quorn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NC 2   09.04.1982, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NC 2   24.07.1982, Quorn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NJ 4   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 52   25.07.1982, Quorn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 53   04.12.1977, Port Augusta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 55   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 57   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 61   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 63   05.12.1977, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NSU 63   27.12.1978, Marree (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

CR NT 73   10.04.1982, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

EBR 10 class 1002   18.08.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

EBR PVH 21   18.08.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

FA G 530   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

FMG SD9043MAC 905   17.09.2011, Altoona, PA (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

FMG SD9043MAC 909   17.09.2011, Altoona, PA (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

HI C36-7 5059   15.03.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

HI SD50S 6060   13.04.1982, Rosewater (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

MIM BE10 5805   14.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

MIM GH500 5803   14.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

MIM GH500 5804   14.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

MIM JA42 5802   13.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 0-4-0CT 1068   27.11.1982, Cardif (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 0-4-0ST 1022   16.12.1979, Parramatta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 0-4-2 M36 78   18.11.1979, Thirlmere (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 0-6-0 E17 18   06.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-6-0 Z27 2705   18.11.1979, Thirlmere (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-6-2T Z26 2605   17.05.1976, Portland (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-0 D53 5367   23.12.1981, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-0 D53 5367   02.11.1986, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-0 D53 5367   02.11.1986, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-2 D59 5910   10.1988, Picton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-2 D59 5910   10.1988, Moss Vale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-2 D59 5916   18.11.1979, Thirlmere (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-2 D59 5917   20.10.1979, Demondrille (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 2-8-2 D59 5917   11.05.1980, Lidcombe (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-4-0 Z12 1210   01.10.1988, Moss Vale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-4-0 Z12 1243   06.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C30T 3026   05.10.1980, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C30T 3102   05.04.1980, Queanbeyan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C30T 3102   28.09.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C30T 3102   28.09.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C32 3214   11.11.1979, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C32 3214   28.09.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C32 3214   12.10.1980, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-0 C36 3642   27.03.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-2 C38 3801   01.10.1988, Uranquinty (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-2 C38 3801   01.10.1988, Harden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-2 C38 3801   01.10.1988, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-2 C38 3820   05.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-4T C30 3085   18.11.1979, Thirlmere (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-4T C30 3112   01.10.1988, Unanderra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-4T C30 3112   01.10.1988, Woolongong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 4-6-4T C30 3112   23.10.1988, Melbourne-Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4201   26.08.1978, Eveleigh (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4201   01.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4201   26.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4201   04.12.1980, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4203   11.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4204   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4204   16.02.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4205   27.07.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 42 class 4205   20.06.1982, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42101   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42101   07.10.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42102   11.11.1979, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42102   21.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42102   30.11.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42103   27.10.1979, Wollongong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42104   20.04.1981, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42106   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42107   09.09.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42108   28.12.1978, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42108   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42108   08.06.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42108   05.12.1982, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42108   24.11.1985, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42109   07.04.1981, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 421 class 42110   25.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42201   04.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42202   28.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42208   01.12.1982, Lidcombe (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42209   03.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42209   03.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42210   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42210   16.02.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42212   20.04.1981, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42213   24.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42214   21.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42216   26.11.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42217   09.09.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42217   20.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42218   19.04.1981, Queanbeyan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42219   06.03.1976, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42219   04.10.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42220   24.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 422 class 42220   25.05.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 43 class 4303   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4401   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4406   08.06.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4406   08.06.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4409   23.08.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4413   28.10.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4415   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4416   16.09.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4429   21.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4430   16.06.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4439   02.11.1986, Bathurot (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4442   08.06.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4448   20.04.1979, Werris Creek (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4450   13.07.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4450   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4451   10.05.1981, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4452   13.04.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4456   21.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4458   16.06.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4460   10.05.1981, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4464   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4465   08.06.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4466   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4468   04.10.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4469   13.02.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4470   01.10.1986, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4473   24.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4474   23.08.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4479   03.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4480   26.11.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4480   13.07.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4480   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4481   03.04.1976, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4483    (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4483   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4488   24.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4490   12.04.1979, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4492   12.04.1979, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4492   10.05.1981, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4493   30.11.1977, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4497   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4498   02.04.1976, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 4499   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 44 class 44100   02.11.1986, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44202   10.05.1981, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44210   31.03.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44210   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44210   09.08.1986, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44214   29.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44220   21.09.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44225   29.08.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44226   23.01.1977, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44233   13.04.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 442 class 44237   20.04.1981, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4504   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4504   27.11.1982, Cardif (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4505   06.03.1976, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4505   06.05.1976, Albury (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4506   27.12.1977, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4507   17.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4511   30.03.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4512   06.12.1982, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4515   13.04.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4516   27.11.1982, Cardif (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4518   06.10.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4518   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4519   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4520   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4523   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4526   24.08.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4530   27.12.1977, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4531   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4532   31.03.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4533   29.08.1982, Fassifern (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 45 class 4538   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4603   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4604   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4605   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4610   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4613   16.08.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4614   27.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4617   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4619   17.09.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4619   16.10.1978, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4622   18.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4625   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4626   26.10.1982, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4627   09.09.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4628   28.10.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4631   16.08.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4633   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4636   23.08.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4636   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4637   28.10.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4638   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4640   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 46 class 4640   09.08.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4701   26.09.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4703   29.08.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4704   01.10.1986, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4711   25.06.1981, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4712   28.10.1979, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4714   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4716   09.08.1986, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 47 class 4719   10.05.1981, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4801   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4811   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4812   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4814   02.11.1986, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4819   27.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4824   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4830   29.11.1985, Mudgee (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4833   23.11.1977, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4836   05.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4838   07.11.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4844   12.10.1978, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4850   30.12.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4851   18.08.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4855   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4864   16.06.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4867   20.04.1979, Werris Creek (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4868   06.10.1979, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4871   20.09.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4876   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4891   06.12.1982, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4892   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4898   12.04.1980, Rhodes (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 4899   21.09.1980, Clyburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48100   07.09.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48100   27.11.1982, Cardif (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48103   05.12.1982, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48108   08.04.1981, Berrimp (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48119   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48119   26.05.1986, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48129   20.09.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48130   04.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48145   16.10.1978, West Ryde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48151   27.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48153   23.08.1980, Chullora North Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48153   24.11.1985, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 48 class 48163   04.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4901   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4903   18.05.1980, Newner Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4905   26.07.1982, Cowar (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4906   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4906   01.10.1986, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4912   01.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4915   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 49 class 4918   26.10.1982, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 620 class 622   07.04.1980, Canberra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 70 class 7001   27.11.1977, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 70 class 7002   07.10.1979, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 70 class 7007   01.06.1980, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 70 class 7009   07.10.1979, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 70 class 7010   28.12.1978, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 720 class 727   26.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7301   06.10.1980, Sydney Central (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7312   13.08.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7320   07.10.1979, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7323   09.07.1982, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7324   09.07.1982, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7330   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7331   18.08.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7335   13.12.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 73 class 7340   11.12.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8001   17.11.1979, Rooty Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8002   26.11.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8003   14.10.1978, Granville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8003   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8004   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8007   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8009   01.10.1986, Dubbo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8013   07.09.1980, Clyburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8015   13.04.1980, Port Waratah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8016   13.04.1980, Port Waratah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8016   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8018   16.02.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8021   16.06.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8021   10.11.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8026   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8027   23.03.1980, Granville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8028   30.03.1980, Granville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8029   24.05.1980, Granville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8030   01.10.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 80 class 8039   28.06.1982, Clyburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 81 class 8103   05.12.1982, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 81 class 8115   09.08.1986, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 81 class 8151   02.12.1985, Wollongong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 81 class 8176   03.10.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 81 class 8177   26.05.1986, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8501   04.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8501   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8502   04.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8503   11.05.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8503   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8505   05.10.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8506   24.11.1985, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 85 class 8510   25.09.1980, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 86 class 8607   24.11.1985, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 86 class 8617   26.05.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 950 class 952   26.05.1986, Strathfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW 950 class 956   03.03.1980, Rhodes (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW AD60 class 6029   05.04.1980, Queanbeyan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW AD60 class 6029   07.04.1980, Tuggeranong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CHP 38   14.11.1981, Harden (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CPH 16   29.10.1977, Cootamundra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CPH 22   14.10.1978, Sutherland (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CPH 31   14.10.1978, Sutherland (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CPH 32   28.12.1978, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW CPH 35   04.03.1981, Port Kembla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW DIM 8073   25.05.1986, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW K Set C3565   03.10.1986, Sanclower (?) (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car C3082   20.03.1982, Lavender Bay (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car C3102   22.03.1986, Carlingford (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car C3447   26.05.1986, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car C7453   13.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car    13.10.1980, Chullora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Motor Car    24.05.1980, Hornsby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Parcel Van 3779   22.03.1986, Carlingford (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW Pay Bus FP12   07.09.1980, Clyburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set C3037   26.05.1986, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set C3836   28.09.1980, Clyburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set C3839   06.10.1980, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set C3864   05.10.1980, Clyde (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set C3952   29.06.1982, Sandown (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW S Set D4069   03.03.1980, Denistone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW TeleTrac 3598   24.05.1980, Hornsby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW TeleTrac 3599   24.05.1980, Hornsby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW TeleTrac 3599   18.08.1980, Hornsby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW U Set CF5004   06.11.1982, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 202   05.09.1982, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 203   18.05.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 203   24.11.1985, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 204   14.10.1978, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 204   27.07.1980, Enfield (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 206   27.11.1982, Cardif (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 207   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 207   02.10.1986, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW X200 class 217   16.06.1980, Broadmeadow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW XP 2000   29.11.1981, Sydney (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW XP 2005   01.10.1988, Moss Vale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW XP 2006   30.05.1982, Sydney Terminal (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW XP 2009   26.10.1982, Orange (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

NSW XP 2010   02.10.1986, Wimbledon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

PAT 73 class 7307   20.07.2005, Botamy, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PAT 73 class 7307   20.07.2005, Botamy, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN 48 class 48122   23.07.2005, Enfield, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN 48 class 48128   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN 81 class 8130   23.07.2005, Enfield, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN 81 class 8171   21.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN BL 28   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN G 527   27.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN NR 52   28.07.2005, Kewdale, W. Aus. (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN NR 56   23.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN NR 82   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PN PL 4   23.07.2005, Enfield, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

PRR RailCar 106   23.04.1978, Quorn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1150   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1150   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1151   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1155   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1156   14.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1158   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1159   18.04.1979, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1150 class 1162   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1173   06.11.1980, Bowen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1175   01.10.1977, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1176   02.10.1978, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1177   07.11.1980, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1180   09.11.1980, Mareeba (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1170 class 1181   06.11.1980, Bowen (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1202   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1203   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1205   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1206   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1206   12.09.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1207   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1200 class 1208   01.10.1977, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1255   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1255   07.11.1980, Giru (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1257   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1258   02.10.1977, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1260   15.04.1979, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1260   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1262   12.09.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1263   01.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1266   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1250 class 1266   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1270 class 1291   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1270 class 1291   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1300 class 1317   12.09.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1300 class 1323   14.11.1970, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1300 class 1340   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1300 class 1341   04.11.1980, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1400 class 1405   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1400 class 1405   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1400 class 1410   04.11.1980, Rockhampton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1400 class 1412   11.11.1980, Cairns (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1450 class 1455   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1460 class 1477   09.11.1980, Innisfail (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1460 class 1491   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1460 class 1499   02.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1502   14.09.1980, Willowburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1505   02.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1508   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1510   25.04.1980, Eagle Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1511   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1517   28.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1519   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1521   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1523   01.10.1977, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1525   01.11.1980, Mount Isa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1502 class 1529   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1550 class 1556   02.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1550 class 1558   15.04.1979, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1550 class 1565   14.09.1980, Toowoomba (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1550 class 1571   05.11.1980, Jilalan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1550 class 1576   01.10.1977, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1600 class 1609   15.11.1980, Deroora (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1600 class 1612   03.05.1980, Hamilton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1600 class 1612   05.11.1980, Finch Hatton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1600 class 1617   05.11.1980, Jilalan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1620 class 1644   12.11.1980, Mount Surprise (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1620 class 1645   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1620 class 1646   04.11.1980, Gladstone (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1700 class 1705   13.09.1980, Roma (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1700 class 1708   13.09.1980, Roma (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1722   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1727   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1738   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1741   08.02.1980, Albion-Wooloowin (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1748   14.09.1980, Chinchilla (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1752   14.09.1980, Dalby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1755   01.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1755   14.09.1980, Willowburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1757   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1767   02.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 1720 class 1772   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2100 class 2135   05.11.1980, Jilalan (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2350 class 2355   12.09.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2400   13.09.1980, Roma (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2407   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2409   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2410   13.09.1980, Bungil (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2411   01.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2416   12.09.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2416   14.09.1980, Miles (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2420   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2423   25.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2462   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 2400 class 2462   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR 4-8-0 812   09.11.1980, Atherton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR BB18 1/4 1079   14.09.1980, Willowburn (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DD17 1047   11.10.1980, Lithgow (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 2   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 11   14.09.1980, Toowoomba (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 29   30.07.1978, Mackay (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 58   14.09.1980, Talby (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 64   13.09.1980, Roma (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DH 71   01.10.1978, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DL 2   07.11.1980, Ayr (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR DL 4   07.11.1980, Townsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR EMU 07   25.04.1980, Brisbane-Darra (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR EMU 08   28.04.1980, Brisbane (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR PB15 454   30.08.1981, Queenscliff (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR RM 74   12.11.1980, Croydon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR RM 74   12.11.1980, Croydon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR RM 74   13.11.1980, Croydon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR RM 1804   18.04.1980, Redbank (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR RM 1900   26.04.1980, Mayne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QR TC 13   10.02.1980, Yarraman (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

QRN 5000 class 5006   22.07.2005, Mt. Aurther, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

RIC DL531 4819   20.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

RTS T 383   21.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

RTS USA2022    20.06.2014, (, Foto: Peter Wittmann)

SMR 2-8-2T 10   13.10.1978, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 10   13.10.1978, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 10   21.01.1980, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 10   25.06.1981, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 18   13.10.1978, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 18   13.10.1978, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 19   21.01.1980, Hexham (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 19   31.03.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 22   25.06.1981, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 23   09.06.1980, Newcastle (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 24   21.01.1980, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 24   21.01.1980, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 25   13.10.1978, Hexham (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 25   13.10.1978, Hexham (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 25   21.01.1980, Hexham (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 25   21.01.1980, Hexham (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 26   21.01.1980, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 27   13.10.1978, East Greta Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 28   09.06.1980, Neath (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SMR 2-8-2T 31   25.06.1981, Telarah (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SR Cs 3   24.07.2005, Parkes, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

SR DL531 28   09.02.1978, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SR DL531 28   29.09.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SR DL531 28   10.11.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SR DL531 29   29.09.1986, Broken Hill (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SRS motor car 141   03.08.1980, Lidcombe (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SRS Rail Bus 801   13.09.1981, Wollongong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

SS K class D47   21.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

SS K class D47   21.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

SSR GM 27   20.07.2005, Botamy, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

SSR S 317   20.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

SSR S 317   20.07.2005, Chullora, NSW (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

TGR U 2   19.08.1978, Don (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR V 2   31.01.1978, Launceston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR V 9   18.08.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 1   20.08.1978, Launceston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 3   01.02.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 4   31.01.1978, Launceston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 6   01.02.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 6   19.08.1978, Devonport (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 11   31.01.1978, Western Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 15   03.02.1978, Launceston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 15   18.08.1978, Burnie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 17   31.01.1978, Launceston (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 20   19.08.1978, Devonport (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 26   19.08.1978, Devonport (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

TGR X 29   19.08.1978, Devonport (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL A 60   16.07.2005, Dynon, VIC (, Foto: Sammlung Peter Wittmann)

VL A 71   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL A 73   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL A 85   30.09.1986, Mildura (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL B 75   27.01.1986, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL B 83   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL B 84   30.09.1986, Mildura (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL G 517   14.06.1986, Redfern (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL M 232   30.09.1986, Nowingi West (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL N 454   31.12.1985, Wodongo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL P 12   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL T 379   30.11.1986, Mildura (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL X 37   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VL X 45   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 0-6-0CT 3   24.11.1978, Newport (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 2-6-2T 6A   16.12.1976, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 2-6-2T 6A   19.12.1976, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 2-6-2T 7A   19.12.1976, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 2-6-2T 8A   23.10.1988, Lakeside (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR 2-6-2T 14A   26.12.1985, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 60   16.07.1977, Maryborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 60   16.07.1977, Maryborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 62   29.01.1978, South Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 67   08.09.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 73   13.04.1982, Rosewater (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 74   18.12.1976, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 78   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR B 80   28.12.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR C 503   13.01.1979, Heathcote Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR C 503   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR C 503   26.01.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR C 506   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR C 508   03.11.1979, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR CM 4   21.11.1980, Ringwood (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Comeng 322M   26.12.1982, Lilydale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Comeng 348M   26.12.1982, Lilydale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR D3 639   01.10.1988, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR D3 639   01.10.1988, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR E 1104   08.12.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR E 1106   20.06.1981, Warren (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR E 1109   23.07.1976, Upper Ferntree Gully (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR E 1109   26.01.1981, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR E 1111   22.12.1979, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR F 207   08.09.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR F 208   08.09.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR F 211   30.08.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR F 212   18.12.1976, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR F 212   28.12.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR G class 42   15.09.1979, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR G class 42   31.08.1980, Belgrave (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR H 1   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR H 4   07.01.1977, North Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR H class 220   30.10.1988, Williamstown (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Harris 739M   26.12.1982, Lilydale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Harris 780M   26.01.1980, Lilydale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Hitachi 171M   28.12.1982, Hurstbridge (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR J 515   01.10.1988, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR J 515   15.10.1988, Benella (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR K 153   07.12.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR K 175   29.12.1976, Mildura (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR K 184   16.09.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1153   08.12.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1159   29.12.1982, Traralgon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1164   29.12.1981, Morwell (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1164   29.12.1981, Morwell (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1164   29.12.1982, Traralgon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1171   09.12.1978, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR L 1171   29.12.1981, Warragul (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR R class 707   26.10.1988, Bendigo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR R class 707   26.10.1988, Bendigo (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR R class 707   29.10.1988, Seymour (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR R class 761   01.10.1988, Euroa (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR R class 766   01.10.1988, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 29   31.01.1976, Bevenidge (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 29   04.11.1978, Serviceton (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 55   19.11.1978, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 59   28.12.1981, West Footscray (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 60   19.11.1978, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 62   26.01.1980, Healsville (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 62   08.12.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RM 91   22.12.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR RT 46   06.08.1978, Spotswood (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR S 301   28.12.1981, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 322   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 327   31.12.1981, Heathcote Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 329   18.12.1976, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 332   22.12.1979, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 332   31.12.1981, Heathcote Junction (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 336   28.10.1978, Sunshine (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 338   30.08.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 356   30.08.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 361   29.12.1976, Yelta (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 367   16.07.1977, Maryborough (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 367   03.11.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 370   26.01.1980, Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 371   17.11.1984, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 374   31.12.1975, Balmoral (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 383   31.12.1975, Cavendish (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 390   26.01.1978, South Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 403   19.03.1976, Heathcote (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR T 413   26.01.1978, South Dynon (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Tait 320M   09.12.1980, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Tait 458M   26.01.1980, Lilydale (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR W 244   28.12.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR W 244   28.12.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR W 245   07.12.1980, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR W 261   30.08.1981, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR X 38   21.01.1977, Wodonga (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR X 49   20.04.1981, Wodonga (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR X 51   18.01.1977, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Y 114   01.01.1976, Warrambool (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Y 122   13.08.1979, Melbourne (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

VR Y 132   18.12.1976, Geelong (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

WAGR DB 1582   09.04.1982, Port Pirie (, Foto: unbekannt (Sammlung Peter Wittmann))

 

Letzte Aktualisierung am 31.03.2024

Valid HTML 4.01